การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

  • ความเป็นมา
    • MOU กับ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
  • ตัวอย่างความสำเร็จ
(Visited 1 times, 1 visits today)