โครงสร้างผู้บริหารสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสาวนิภา  ทองก้อน

ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

0 2141 6006

รังสรรค์ หังสนาวิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
รักษาการนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

0 2141 6105

อนันต์ เลิศแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร

0 2141 6108

นางสาวอรวรรณ เพียราษฏร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

0 2141 6105

สุรศักดิ์ แหล่งหล้า

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

0 2141 6110

ศิริพร ฤทธิสนธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

0 2141 6106

พัชรินทร์ ธรรมสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

0 2141 6109

นางเตือนใจ อุ่นจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

0 2141 6151

พลสิน อ่องบางน้อย

หัวหน้าฝ่่ายอำนวยการ

0 2141 6107

(Visited 1 times, 1 visits today)