นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

22 เมษายน 2564 /

12:07 น.

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ข้าราชการ และราษฎร เฝ้ารับเสด็จ ณ หอสังเกตการณ์และเฝ้าระวังช้างป่า

01 เมษายน 2564 /

11:53 น.