โคก หนอง นา พช. ตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายสนิท อักษรแก้ว ประธานกำกับติดตามการลงพื้นที่ภาคใต้ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกำกับติดตามการลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานในพื้นที่

โดยได้ลงพื้นที่แปลงนางสาวอภิญญา มูลตรี ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่ มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศรัทธา ครุฑพลา นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอหนองนาคำ นายรังสรรค์ เชื้อสาวะถี พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ ผู้แทนหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนาในพื้นที่ เช่น ธกส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของแปลงในพื้นที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

นายสนิท อักษรแก้ว ประธานกำกับติดตาม กล่าวว่า การติดตามโครงการในวันนี้เพื่อจะมารับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตอนนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำลังพิจารณาโครงการในระยะที่ 2 จะนำข้อมูลในไปปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้พ้นจากความลำบาก สิ่งสำคัญที่เห็นในวันนี้คือการทำงานที่มีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ทั้ง สศช. กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ที่มารวมกันอยู่ในที่นี้ หลังสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม อยากให้มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไปเพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินงานโครงการนี้ในหลายๆ พื้นที่ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานค่อนข้างมาก ขอให้รวบรวมปัญหา อุปสรรค เพื่อถอดบทเรียนในการทำงานต่อไป

ในส่วนของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย นางสาวอภิญญา อาชีพเดิมทำงานเป็น Spa trainer ที่เกาะสมุย มีความสนใจการทำโคก หนอง นามานานแล้ว แต่ยังไม่มีความพร้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 จึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกับครอบครัว จากนั้นได้รับข่าวจากผู้ใหญ่บ้านที่มาเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง พช. จึงสมัครเข้าร่วมโครงการทันที ตอนนี้ดำเนินการขุดปรับและพัฒนาแปลงแล้ว ทั้งการขุดหนอง คลองไส้ไก่ หลุมขนมครก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงไม้ผล มีทั้งต้นหอม ผักชี มะเขือ มะกอกน้ำ ฝรั่ง มะละกอ แตงไท น้อยหน่า มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ สัก ประดู่ ต้นเพกา เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างรายได้ให้ครอบครัว ปัจจุบันมีการแปรรูปผลผลิตด้วยการทำหน่อไม้ดอง น้ำอ้อยบรรจุขวดพร้อมทาน นางสาวอภิญญา กล่าวว่า”เพราะเงินตอบโจทย์ได้บางอย่าง จึงเกิดโคก หนอง นา ที่ทำให้มีความสุขที่แท้จริง” จากนั้นได้นำคณะอนุกรรมการติดตามฯ เยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบแปลง พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ทำกิจกรรมในพื้นที่ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ การปล่อยปลา การโยน EM Ball ก่อนมอบผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการลงพื้นที่ เยี่ยมชม และให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)