างสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นำข้าราชการสำนักฯ

6 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นำข้าราชการสำนักฯ มอบกระเช้าผลไม้ สวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน โดยท่านอธิบดีได้อวยพรให้ข้าราชการทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมอบพระพุทธพัฒนปชานาถพระเครื่อง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการสำนักฯ ณ สำนักงานผู้บริหารระดับสูง ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)