นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เลขานุการคณะกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด พช. เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น

26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการประสานจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 2 คน เพื่อเสนอเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นดังนี้ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ,นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เลขานุการคณะกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด พช. เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)