อธิบดี พช. เชิญหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2563

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น.
นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รักษาการนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นำเสนองานในภารกิจสำนักฯ ในการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักฯ ร่วมการประชุม

ซึ่งนำเสนอ 3 ประเด็น คือ 1) ปีที่แล้วทำอะไร/ ปัญหาอุปสรรคและความต้องการ 2) ปี 2563 จะทำอะไร และ 3) สมมติถ้าเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จะทำอะไรโดยให้ 15 หน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ตรวจราชการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ นำเสนอใน 3 ประเด็น ดังกล่าว ข้างต้น

โดยมีคณะที่ปรึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง นายสมชาย กุลสัมฤทธิ์ นายวัชรพงษ์ ระดมสิทธิพัฒน์ และคณะผู้บริหารจากวังขนาย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยอธิบดีฯ พช. ได้มอบให้สำนักงานเลขานุการกรม บันทึกเทป เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกจังหวัดได้รับรู้ ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี 2560 ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)