อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง

ครั้งที่ 4/2565 และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวาสนา นวลนุกูล นางสาวภัทรลภา สุริโย รองประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการบริหารผูรและผู้แทน กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีวาระสำคัญ 1) แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) การดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นเลขาคณะกรรมการดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)