อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนางวรรณา  ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ภายใต้ กิจกรรมที่ 7

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนางวรรณา  ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ภายใต้ กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผู้กล่าวรายงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ว่า เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ให้กับเจ้าหน้าที่จังหวัดและเจ้าหน้าที่อำเภอ เพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดและร่วมกับเจ้าของพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ (HLM) และเจ้าของพื้นที่ชุมชนต้นแบบฯ (CLM) ในการนำเข้าข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล www.cddknn.com ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ดำเนินการพัฒนาระบบโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) (GISTDA) วันนี้ถือเป็นการสร้างการเรียนรู้ เพื่อนำไปร่วมกันสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) อีกทั้งยังเป็นระบบที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ในระยะต่อไป

 

ในส่วนของ สทอภ. มีนางมิ่งขวัญ  กันธา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางสังคม ได้ร่วมแนะนำระบบและชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พช. และมีวิทยากร จาก สทอภ. เป็นผู้บรรยายแนะนำการใช้งานระบบ พร้อมตอบข้อซักถาม

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมในวันนี้มี จำนวน 635 คน 563 อำเภอ 72 จังหวัด ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ สพจ. ที่รับผิดชอบโครงการฯ จังหวัดละ 1 คน 2) เจ้าหน้าที่ สพอ.ที่รับผิดชอบโครงการฯ อำเภอละ 1 คน ดำเนินการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) โดยส่งสัญญาณถ่ายทอดจากห้องประชุม สทอภ.

(Visited 1 times, 1 visits today)