สสช.ร่วมสนับสนุนสร้างการรับรู้ “โคกหนองนาโมเดล” ในการประชุมเขตตรวจฯ ที่ ๑๗/๑๘

๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เป็นผู้แทนเข้าร่วมสนับสนุนชี้แจง สร้างการรับรู้ โครง พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ในการประชุมเขตตรวจราชการฯ เขตที่ ๑๗ / ๑๘
ในการนี้ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยผู้แทน ผอ.กองคลัง พัฒนาการจังหวัด ผอ.กลุ่ม สพจ. และพัฒนาการอำเภอ จาก ๒ เขตตรวจ/ ๙ จังหวัด จำนวนกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประเด็นถามตอบ ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)