***มอบทุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children development Fund Mobil : CDF Mobile) ***

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาเป็นประธานมอบทุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children development Fund Mobil : CDF Mobile) โดยดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 25 ทุนๆละ 1,500 บาท พร้อมมอบถุงของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก จำนวน 25 ชุด โดยมีนายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและร่วมมอบทุนด้วย
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย โดยกองทุนได้มอบทุนช่วยเหลือมาแล้วกว่า 105,635 คน เป็นเงิน 127,200,000 บาท
ในการนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า เด็กจะพัฒนาสมองได้ร้อยละ 80 ในช่วงอายุไม่เกิน 6 ปี จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลเด็ก ดังนี้
1)ให้เด็กต้องได้กินอาหารครบทุกหมู่ และกินอาหารอย่างปลอดภัยด้วยการปลูกผัก ผลไม้ เช่น ดอกแค มะเขือ กล้วยน้ำว้า การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา ไว้กินในครัวเรือน เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ไปด้วย 2) ให้เด็กได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ และอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่น 3) ให้เด็กได้มีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีด้วยการเล่นที่เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือพ่อ แม่ ทำงานบ้าน
ทั้งนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำ ดังนี้ 1) ให้พัฒนาจังหวัดสระบุรี ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
2) สนับสนุนส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยพัฒนาหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการทอผ้า การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า ของที่ระลึก เป็นต้น 3) การเสริมสร้างความร่มรื่นการปลูกต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำ บริเวณวัด เป็นต้น
โดยกิจกรรมครั้งนี้มี นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ และนายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)