พช. เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 💢

 

อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ กำแพงเพชร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย

นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม

สัมมาชีพชุมชน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน

การประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

ความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ระยะที่ 2 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ การมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครั้งนี้ มีครัวเรือนร่วมรับมอบ จำนวน 17 ครัวเรือน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มีนายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและ รองเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะเป็นผู้แทนจาก

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมมีศิลปิน คุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณอัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปิน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้

🏡 จังหวัดกำแพงเพชร มีครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมรับมอบวัสดุ

อุปกรณ์ จำนวน 17 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มาจาก 5 อำเภอ

ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร คลองขลุง คลองลาน

ทรายทองวัฒนา และอำเภอไทรงาม โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารจากท้องถิ่นท้องที่ และผู้แทนจากมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ให้การต้อนรับและร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียน

วัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

🎁 ในการมอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุน

การประกอบอาชีพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน

ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มี

ภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพ

ให้แก่ครัวเรือนในครั้งนี้ รวม 17 ครัวเรือน มีมูลค่าทั้งสิ้น

201,140 บาท พร้อมนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มีการมอบถุง

อุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนและมอบจักรยานให้โรงเรียน

ในพื้นที่กำแพงเพชร 5 โรงเรียน จำนวน 50 คัน ด้วย

⏩ การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ

ในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหวังเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผล

ให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)