พช.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

💠 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ” เติมใจแก้จน คนร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย ที่ปรึกษา ศจพ.จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทีม จนท.พัฒนาชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 โดยมี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองและชุมชน เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ และเพื่อเพื่อปฏิบัติบูชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จาก 20 อำเภอ โดยใน การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ได้รับการสนับสนุนจากต้นกล้าผักสวนครัว ต้นกล้าไม้ผล และถุงยังชีพ ผู้มีจิตศรัทธา ภายใต้หลัก ” บวร ” โดยได้ส่งมอบให้กับตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย และพัฒนาการอำเภอ จาก 20 อำเภอ ประกอบด้วย
– มอบถุงยังชีพ จำนวน 160 ถุง
– มอบต้นกล้าไม้ผล จำนวน 700 ต้น
– มอบต้นกล้าผักสวนครัว 1,000 ต้น
💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)