พช. ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถ่ายทำคอนเท้นต์ ออนไลน์ “ปัน ฟาร์ม สุข

******พช. ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถ่ายทำคอนเท้นต์ ออนไลน์ “ปัน ฟาร์ม สุข”*******

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางพัชรินทร์ ธรรมสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและทีม ลงพื้นที่สนับสนุนข้อมูลในการถ่ายทำคอนเท้นต์ออนไลน์ “ปัน ฟาร์ม สุข” ณ สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( Community lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” แปลงของนางสาวสุภิสาข์ มัยขุนทด ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ บมจ. อสมท

ในการนี้มี นางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ สพจ. เพชรบุรี ได้อำนวยความสะดวกและประสานการถ่ายทำเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)