พช.จัดงานใหญ่โชว์อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก

ในวันนี้ 19 กันยายน 2561

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน สร้างกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่องาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก” โดยมีผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายอุทัย ทองเดช ได้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2561 โดยมีผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนจากหลายแขนง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีแนวคิดให้ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันดำเนินงานกับภาครัฐตามแนวนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” โดย กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่รับมอบหมายให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการใช้ ศักยภาพของชุมชนที่มีีอยู่มาสร้างรายได้ที่เกิดจากวิถีชีวิต และภูมิปัญญาจากชุมชน โดยที่ไม่ต้อง ออกไปแสวงหารายได้จากภายนอก เพื่อเป็นการตอบสนองนบายของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และ การสร้างงาน กิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี พื้นที่ดำเนินการใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและจังหวัดตราด) เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความพร้อมในการ ปรับเปลรีจนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ

(Visited 1 times, 1 visits today)