ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผู้บริหารและผู้แทนสำนัก กอง ศูนย์ และสถาบัน และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม

24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม “รับมอบงานในกิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายแทนกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยคณะทำงานรับมอบงานโครงการฯ ในส่วนของ GISTDA นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และคณะทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาการประชุมวันนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของ GISTDA

โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผู้บริหารและผู้แทนสำนัก กอง ศูนย์ และสถาบัน และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)