ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการเพื่อประเมินผลและคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดดีเด่น

24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการเพื่อประเมินผลและคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดดีเด่น หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง โดยมีประธานแต่ละมิติ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรองรับการตรวจประเมินผลโดยคณะะกรรมการ ฯ ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)