ผนึกกำลังกับป่อเต็กตึ๊ง พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน

🤝💢พช. ผนึกกำลังกับป่อเต็กตึ๊ง พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน 💢🤝

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระยะที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

🏡 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนจาก 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง ผู้บริหารจากท้องถิ่นท้องที่ ผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  และผู้แทนจากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และแจกแว่นสายตา ฟรี แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

🎁 การมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการประกอบอาชีพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน

เชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนในครั้งนี้ รวม 12 ครัวเรือน มีมูลค่าทั้งสิ้น 162,540 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)