ประชุม “สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน

8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม “สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ” ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีวาระสำคัญ

1) ทบทวนบทบาทหน้าที่ตามภารกิจเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูุุ้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พื้นที่ศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่

2) ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ฯ

3) การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พื้นที่ศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรม ฯ นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน และทีมนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)