ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชุมเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยถ่ายทอดสัญญาณสด จากห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 2,145 คน

โดยมีนางสาววรางคณา อินทรเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน และทีมนักวิชาการ และคณะกรรมการสำนักงานกลางศูนย์ประสารงานองค์การชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5003 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)