ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน

***ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน***

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ” เชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีนางนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ พัฒนาการจังหวัด นายธนภัทร์ บำรุงเขตต์ ประธานสำนักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก ๗๖ จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๕ คน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) โดยประกอบด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอำเภอแต่งตั้ง โดยมีพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้ ก.บ.ต ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตามรูปแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) ในวันนี้ จึงมีความสำคัญที่จะทำให้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 หรือ One plan สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งในการขับเคลื่อน One plan นี้ มีบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งภาครัฐ และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน นั่นก็คือ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างผู้นำ กลุ่ม องค์กรทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ทำงานประสานสัมพันธ์กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังชุมชน และพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ด้วยการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ตามบริบทของชุมชน

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Community Organization Network Center” เรียกโดยย่อว่า “CON Center” คือ องค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการทำงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในรูปแบบของเครือข่าย เป็นองค์กรภาคประชาชน ที่เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานทุกขั้นตอน และมีหน่วยงานราชการทำหน้าที่ในการสนับสนุนทางด้านวิชาการและประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ รองรับการดำเนินงาน โดยการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๒ ระดับ คือ โครงสร้างในส่วนกลาง และโครงสร้างในระดับพื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็นเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล (ศอช.ต.) ระดับอำเภอ (ศอช.อ.) และระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวว่า การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนทุกระดับให้สามารถขับเคลื่อนงานในการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 2) เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (กบต.) ในการบูรณาการแผนพัฒนาตำบล ในการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากท่านทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการกลุ่มงานจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธี ได้กล่าวเน้นย้ำ ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) แก้ไขปัญหา ความยากจนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) กำหนด 2) เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มคนเปราะบาง รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ Logbook 3) เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับความช่วยเหลือใน 5 มิติ ประกอบด้วย (1) มิติด้านสุขภาพ (2) มิติด้านความเป็นอยู่ (3) มิติด้านการศึกษา (4) มิติด้านรายได้ (5) มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ สำหรับรายละเอียดในการดำเนินงานขอให้ท่านพัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ไปสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ประสานงานและบูรณาการงานกับหน่วยงาน ภาคี ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอความร่วมมือกับ ศอช.ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้บรรลุเป้าหมาย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)