ประชุมพัฒนาชุมชนใสสะอาดทุกมิติ

21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางสาววนิชดา สร้อยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ นำทีมประชุมพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส โดยมีวาระสำคัญ 1) แนวทางการดำเนินงานมิติที่ 1 ฯ ของสำนักฯ โดยมีการกำหนดนโยบาย/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 2) นวัตรกรรม ” สสช.โปร่งใส มีคุณธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งมีคณะทำงาน นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ฝ่าย และผู้ช่วยกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)