นายโชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวสรุปผลการอบรม โครงการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา

ในวันนี้ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้โอวาท และบรรยายพิเศษ เรื่อง ” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ ” โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวสรุปผลการอบรม โครงการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)