นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)

วันที่ 14 ธันวาคม 2565
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Viedo Conference) และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายรังสรรค์ หังสนาวิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นายสราวุธ สุขรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
นายธีรเณศ แสงแป้น หัวหน้างานพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ณ ห้อง (
War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)