นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กส่วนกลางผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กส่วนกลางผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีวาระสำคัญ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ส่วนกลาง 2) การดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ ประจำปี 2565

3) การการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Donation)มาใช้รับบริจาคเงินกองทุนพัฒนาเด็ก

ซึ่งมี ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน, ดร.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ นายกสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย, นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา เลขาสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย, นายพงษ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ระดับประเทศ และนายธนภัทร บำรุงเขต ประธานสำนักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เลขานุการ,นางสาววรางคณา อินทรเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน , ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมฯ

โดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ได้เน้นย้ำ และเพิ่มช่องการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ในการรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา การตั้งตู้รับบริจาคในสถานที่ราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ การจัดนิทรรศการกองทุนัฒนาเด็ก และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด และสมาคม/ชมรม และเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อไป..

(Visited 1 times, 1 visits today)