นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ในพุธที่ 29 กันยายน 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และประชุมออนไลน์หมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านเครือข่ายขยายผล ณ  ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (เป็นการส่วนพระองค์)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ข้าราชการ และราษฎร เฝ้ารับเสด็จ ณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

 

🍀ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา

 

📌ทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่า ในพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออก

 

📌นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กราบทูลการดำเนินงานการจัดการพื้นที่ชุมชน ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ดังนี้

 

ปัจจุบัน มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จำนวน 299 หมู่บ้าน 56 ตำบล 22 อำเภอ ในพื้นที่ 5 จังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว) ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์และเครือข่ายขยายผล 51 หมู่บ้าน 14 ตำบล 10 อำเภอ

 

การสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในพฤติกรรมของช้างป่า การระวังป้องกันตนเอง การปฏิบัติตนเมื่อเผชิญหน้ากับช้างป่า โดยการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ “เรื่องเล่าชาว คชานุรักษ์” จำนวน 6,976 คน

 

การส่งเสริมอาชีพประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สร้างรายได้ แบ่งกำไรไปจัดเป็นสวัสดิการของชุมชน ในปี 2563 เกิดกลุ่มอาชีพ 387 กลุ่ม มีสมาชิกเข้าร่วม 7,050 ครัวเรือน และในปี 2564 ได้ดำเนินการขยายผล ต่อยอดเพิ่ม จำนวน 60 กลุ่มอาชีพ มีครัวเรือนเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 1,800 ครัวเรือน

 

การร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชนกับบริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด ในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำหมู่บ้านคชานุรักษ์ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวต่อไป

 

การสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตือนภัยในชุมชน ได้มี

1) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รวมทั้ง อาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันภัยและเตือนภัยช้างป่า ปัจจุบันมีจำนวน 2,619 คน

2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปัจจุบัน มีจำนวน 1,563 คน โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยช้างป่าและศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกำลัง อปพร.ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 10 คนต่อหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรณีช้างป่า เช่น การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยช้างป่า การช่วยเหลือและอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัย

3) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 547 คน ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ความรู้ สร้างจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชนเขตบ้านคลองพอก อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กระทรวงมหาดไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว ได้จัดทำโครงการของบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่อไปเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้

  1. พัฒนายกระดับศักยภาพกลุ่มอาชีพ ให้สามารถบริหารจัดการกลุ่ม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดจำหน่าย
  2. พัฒนาผลิตภัฑณ์ที่มีความโดดเด่นให้มีมาตรฐานและแข่งขันในตลาดได้
  3. ส่งเสริมให้มีการนำทุนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม เพื่อยกระดับหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ

ทอดพระเนตรนิทรรศการ การโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้โดยอากาศยาน  และนิทรรศการกิจกรรมนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์

 

📌ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย หนังสือผลการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันนออก ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้นำเสนอถึงที่มา แนวทางการพัฒนา ผลการดําเนินงานการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์ และการเพิ่มช่องทางการตลาด และก้าวต่อไปสคู่วามยั่งยืนของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด้านการจัดการชุมชน

 

🍀องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

 

📌พระราชทานพันธุ์พืชสมุนไพรและเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านเครือข่ายขยายผลได้นำไปปลูกและเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์เพื่อต่อยอดการเพาะปลูก

 

📌ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมออนไลน์หมู่บ้านคชานุรักษ์และเครือข่ายขยายผล – ชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์และเครือข่ายขยายผล ถวายรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาช้างป่า

 

🌿🌿🌿🐘🐘🐘🌿🌿🌿

#กรมการพัฒนาชุมชน

#โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

#หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

(Visited 1 times, 1 visits today)