นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเลขานุการคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเลขานุการคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อย โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)