นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก” ครั้งที่ 1/2565

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดยมีวาระสำคัญ

  1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2565
  2. การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและต่อยอดกลุ่มอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ช้างสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จำนวน 5 ลำดับ คือ

1) จังหวัดจันทบุรี

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา

3) จังหวัดชลบุรี

4) จังหวัดระยอง

5) จังหวัดสระแก้ว

  1. ข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย

1) การปรับปรุงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้าง

2) แนวทางการป้องกันช้าง

โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงารส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ผู้อำนวยการ ผู้แทนสำนัก กอง ศูนย์ สถาบัน ทที่เป็นคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)