นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวนิภา  ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย นางศิริพร ฤทธิสนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวนิภา  ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย นางศิริพร ฤทธิสนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และนางสาวพวงเพชร  ทิพย์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ครั้งที่ 15/2565 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 327 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

 

 

เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วยการพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา เรื่อง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ความสำคัญและบาบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยประเด็นที่พิจารณา คือการเตรียมการถ่ายทอดสดการสัมมนา การเชิญวิทยากร การเชิญผู้ร่วมสัมมนา การป้องกันโควิด สถานที่ เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดทำ VTR การประชาสัมพันธ์ การสำรวจผู้เข้าร่วมสัมมนา และการขออนุมัติจัดสัมมนา

 

 

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ดำเนินการในรูปแบบ onsite และ online ผ่าน 3 ช่องทาง คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ถ่ายทอดสดทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ วุฒิสภา ซึ่งจะมีการกำหนดวันเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)