นายนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชร เป็นประธานมอบป้ายการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบป้ายการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยมี บริษัทยาสีฟันเทพไทย ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก จำนวน 1,000,000 บาท และรับมอบเงินสมทบทุนจากผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP ชวนชิม เพื่อเป็นทุนอุปการะเด็กฯ ให้แก่กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ๗๖ จังหวัด จำนวน 57 ราย รวมเป็นยอดเงิน 290,500 บาท โดยมีพัฒนาการจังหวัดเป็นผู้รับมอบ ส่งส่งมอบในพื้นที่ ต่อไป

ซึ่งในปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 รายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 38,000 บาท / คน ปี ให้ครบทุกคน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมอบทุนอุปการะแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 8,458 คน ๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,687,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(Visited 1 times, 1 visits today)