นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมโครงการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสาวศศิวิมล ยินดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ นางสาววรางคณา อินทรเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน เข้าร่วมโครงการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม นำทีมตรวจประเมิน โดยนายไมตรี อินทุสุต นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล นางปานจิต จินดากุล นายวิพุธ อ่องสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ และนางศิริพร วัยวัฒนะ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำทีมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำเสนอผลงานที่โโดเด่นและร่วมตอบข้อซักถาม โดยมีการแสดงนิทรรศการผลงานเด่น ของกรมการพัฒนาชุมชน ชุมชนปลุกผักบ้านบางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม จำลอง โคก หนอง นา โมเดล โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ผ้าไทย และสินค้า OTOP Premium โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยเจ้าภาพการจัดงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน นำทีมโดย สมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และทีมนักวิชาการ ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)