นางสาววรางคณา อินทราเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

18 มีนาคม 2564 นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 มอบหมายให้นางสาววรางคณา อินทราเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี เลขานุการกรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ และหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายพิธีการ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการรับฟังรายงานความก้าวหน้าของคณะทำงานฯ และหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้กิจกรรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ การจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (ส่วนกลาง) กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)