นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เข้าร่วมพิจารณารางวัล

25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน “การพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5003 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน มีการคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 ประภท ด้แก่

1) ประเภทสุดยอดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

2) ประเภทสุดยอดผู้นำสตรี

3) ประเภทสุดยอดผู้นำสัมมาชีพชุมชน และ

4) ประเภทสุดยอดผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลงานดีเด่นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนด

โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ,นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ,นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นางสาววรางคณา อินทรเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน ,นางพัชรินทร์ ธรรมสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน และนายไพรัตน์ จงรักษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (เลขานุการ) เข้าร่วมพิจารณารางวัลดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)