นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาว วรางคณา อินทรเจริญ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน ร่วมซักซ้อม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาว วรางคณา อินทรเจริญ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน ร่วมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา โดยมีท่านนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ฯ มีเป้าหมายเพื่อสร้างอาสาพัฒนาที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานรวมกับประชาชนใน พื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชน เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Viedo Conference) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)