นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูล ความเห็น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นายอนันต์ เลิศแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ และผู้แทนจาก สำนัก กอง สถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางการดำเนินงานที่กรมฯ กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)