นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมหารือ”แนวทางการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา

6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมหารือ”แนวทางการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา เพื่อขับเคลื่อนด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ” และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้ขยายผลต้นแบบ โครงการ โคก หนอง นา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการ และผู้แทน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าพบเพื่อหารือ

ในการนี้ มีนายอนันต์ เลิศแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ นางพัชรินทร์ ธรรมสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย) สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนางสาวสิริอร นิยมเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)