นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของกลุ่มงาน/ ฝ่าย ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)