นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัตการของสำนัก/ศูนย์/กอง ในการทบทวนการดำเนินงาน

30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัตการของสำนัก/ศูนย์/กอง ในการทบทวนการดำเนินงาน และกำหนดทิศทางสู่อนาคตสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีประเด็นสำคัญคือ

1) มุมมองการพัฒนาระยะสั้น (1-2 ป๊) มุมมองระยะกลาง (3-5 ปี) และมุมมองระยะยาว (10-20 ปี)

2) บทเรียนความสำเร็จที่ผ่านมา/การต่อยอด/การป้องกันแก้ไข

3) แนวทางมาตรการในการขับเคลื่อนทิศทางของกรมการพัฒนาชุมชนในอนาคต

4)การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของกรมการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ ฯลฯ

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ ฝ่าย และผู้แทนกลุ่มงานเข้าร่วมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)