นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน และนายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน และนายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนเพื่อพื้นฟูสังคม และเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในกลุ่มครัวเรือนยากจนและชุมชน ระหว่างธนาคารโลกกับกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม 5003 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีนางภมรรัตน์ ตันสงวนวงษ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านการพัฒนาสังคม ประเทศไทย จาก​ธนาคารโลก และทีม เข้าร่วมพูดคุยหารือ โดยมีวาระสำคัญ 1) ความคืบหน้าการหารือแนวทางที่ผ่านมา 2) การดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน 3) ระดมสมองเพื่อออกแบบโครงการ/กิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประชุมครั้งต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)