นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำพัฒนาชุมชนดีเด่นในอนาคต”

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา13.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำพัฒนาชุมชนดีเด่นในอนาคต” ให้แก่ผู้นำรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2565 ณ โรงแรมโรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)