นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 12/2563

26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 12/2563 โดยมีวาระสำคัญ 1) มอบแนวทางการทำงาน 2) ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563 3) SWOT งานสำนัก ฯ 4) รับฟังปัญหาและอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)