นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน

ภายใต้ “โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” ในกิจกรรมการคัดเลือกและประกาศเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมองค์กร

คุณธรรม 4 ด้าน ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน จำนวน 8 ราย ดังนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)