นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับมูลนิธิสัมมาชีพ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับมูลนิธิสัมมาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 และ กลุ่มเกษตรชุมชน หมูที่ 11 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)