“ทบทวนการดำเนินงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566”

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุม “ทบทวนการดำเนินงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมี นางสาวนันธิดา นัทธิโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ นางสาวนิภา เซ็มมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้ช่วย) นาย เกียรติภูมิ พิมพะสาลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานประเมินผล กองแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุม

จากการประชุมมีทบทวนหลักเกณฑ์ในการประเมินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 สำหรับ “รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)