ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล ” ของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้ นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล ” ของกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565 ณ ศูนย์บริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยนายอนุชิต สกุลบุญมา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และทีม จำนวน 6 ท่าน ร่วมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ

โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการ, นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน, นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สถาบันฯ และทีม ให้ข้อมูลการดำเนินงานครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าว..

 

(Visited 1 times, 1 visits today)