#ขับเคลื่อนกลไก 5 ภาคส่วน ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัท ประชารัฐฯ (ประเทศไทย) จำกัด) ครั้งที่ 1/2565 ระดับผู้ช่วยเลขานุการ 3 ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในปี 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และทีมนักวิชาการกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ผู้แทนภาครัฐ นางภาวิณี ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ

ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อต่อยอดโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

  1. เพื่อทราบ 1) สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 76 จังหวัด 2) การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3) สรุปปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของกลไกประชารัฐ
  2. เพื่อพิจารณา 1)โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการการะจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปรับแผนดำเนินการ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564

2) รายละเอียดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 3)การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)