การพัฒนากลไก ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข

ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลไก ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศ และกล่าวถึงที่มาของการประชุมว่า

รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกำหนด 1 ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม นอกจากนี้ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการแถลงนโยบายรัฐบาล ได้มีความสำคัญในการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

การดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป็นกลไกสำคัญของ กระทรวงมหาดไทย ที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล “การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ” โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ซึ่งตรงกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” และกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย คือ “การสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข” ดำเนินการใน 3 เรื่องประกอบด้วย การเกษตรการแปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา ความสำคัญในการดึงเอาพลังของ 5 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการภาคประชาสังคม ภาคประชาชน/ชุมชน มาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิด Social Enterprise (SE) เพื่อให้กลไก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้รับการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด -19 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด นนทบุรีโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมบูรณาการกับภาคีภาครัฐ ตลอดถึงภาคีเครือข่ายอื่น ๆ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และต่อยอดการเตรียมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐระดับจังหวัด (คสป.) และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76 จังหวัด ทำงานคู่ขนานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ด้วยเหตุผลระสงค์ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 2) สื่อสารสร้างความเข้าใจข้อมูลและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิฐานราก 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจ

ด้วยเหตุผลระสงค์ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อ 1) กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดย(คสป.) และบริษัทประชารัฐฯ มีความเข้าใจสามารถกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถและบริษัทประชารัฐทำงานคู่ขนานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานว่าอย่างเป็นรูปธรรม 3) แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน เกิดความสัมพันธ์/เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการผลิตการตลาดโดยกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำความคาดหวัง อยากเห็นกลไกภาครัฐ และกลไกภาคเอกชนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเห็นแนวทาง กลยุทธ์การขับเคลื่อนที่ชัดเจน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่อย่างเห็นคือ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป..

โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงาน และมีคุณประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประธานและกรรมการบริหารบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จัดขั้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง The portal ballroom และห้อง Sapphire 204 – 206 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)