การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว) เพื่อติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. การจัดทำข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการปัญหาช้างป่าในพื้นที่
  2. กรมการพัฒนาชุมชน มีคำสั่ง ที่ 365/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการปัญหาช้างป่า โดยให้คณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนการลงพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
  3. ให้ดำเนินการจัดเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้ฉบับการ์ตูน “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”  และประเมินการรับองค์ความรู้ของผู้ร่วมเวที เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์รูปแบบการจัดเวทีร่วมกันระหว่างพื้นที่ กับคณะทำงาน (ส่วนกลาง) พร้อมทั้งแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
  4. ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เช่น การวางระบบกองทุนสวัสดิการ ชดเชย เยียวยา การดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการดำเนินงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 – 2564
  5. การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมู่บ้านคชานุรักษ์ (GIS) โดยจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน คชานุรักษ์ (8 หมู่บ้าน) หมู่บ้านขยายผลหมู่บ้านคชานุรักษ์ (36 หมู่บ้าน) และหมู่บ้านได้รับผลกระทบ (255 หมู่บ้าน) รวมจำนวน 299 หมู่บ้าน
(Visited 1 times, 1 visits today)