การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2565 และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2565 และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

โดยมีวาระสำคํญ 1) ผลการดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี 2565 2) ผลการดำเนินงานการจัดนิทรรศการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในงาน OTOP Midyear 2022 3) การรับบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ของผู้ประกอบการ OTOP ในงาน OTOP PREMIUM สู่สากล ฯลฯ

โดยมีผู้บริหารและผู้แทน สำนัก กอง ศูนย์ สถาบัน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)