กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตในการต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ โดยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

ในการนี้ อธิบดี พช. ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

ข้อ 1 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน อย่างเต็มความสามารถ

ข้อ 2 ยึดมั่น และยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ข้อ 4 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ข้อ 5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ 6 ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ราชการ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยนางสาวนิภา ทองก้อนผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้ข้าราชการ จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนข้าราชการของสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นำโดยนางสาว วนิชดา สร้อยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์, นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาวพวงเพชร ทิพย์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาววิลาสินี สุดสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาวปริศรา อ่ำมาลี เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)